PROJEKT

Nedan presenterar vi några exempel på pågående och avslutade projekt.

 

Du får gärna hänvisa till Energivision Syds rapporter och resultat. De ska anges tydligt som källa med namn och årtal. Om det finns frågor om tolkningen av våra resultat, kontakta oss. Vi presenterar gärna projekten vid möten och sammankomster.

LOKAL NYTTA FRÅN HAVSBASERAD VINDKRAFT

Vi undersöker den lokala nyttan i form av jobb och skatteintäkter vid eventuell etablering av större havsbaserad vindkraftspark utanför vår kust.


Resultatet från kartläggningen och potentialberäkningen i projektet Energivision för Sydkusten visade på stor potential för havsbaserad vindkraft. Med tanke på både effekt- och energibalans i Skåne, de högre elpriserna i Skåne och efterfrågan på mer förnybar energi som en klimatåtgärd ville vi undersöka frågan ytterligare. Frågor om lokal nytta i form av jobb och skatteintäkter har inte undersökts, så vi blev jätteglada när vi nu fått möjlighet att prata vind lokalt.

SKÅNES SOLENERGI-POTENTIAL

Detaljerad kartläggning av solinstrålningen i södra Skåne

 

I arbetet med att undersöka Skurups och Trelleborgs potential för solel upptäckte vi att SMHI:s solkartor, som alla använder, har låg upplösning. De verkade inte ge den bild av potentialen för solel som man kunde förvänta längs den sydskånska kuststräckan.

Vi har låtit en expert med lång erfarenhet av meteorologiska modeller ta fram en karta som med hög upplösning visar solinstrålningen i södra Skåne för perioden 2013-2016.

Vad blev resultatet? Bland annat att potentialen för solel har underskattats av SMHI.

Läs mer i bifogad länk till kort- eller komplett version av rapporten.

ENERGIVISION FÖR SYDKUSTEN

En kartläggning av energianvändningen i Trelleborgs och Skurups kommuner

 

Energivision Syd har kartlagt energianvändningen i Trelleborgs och Skurups kommuner, även fördelad på

olika kategorier av energianvändare. Energivision Syd har belyst potentialer för produktion av förnybar energi och hade gärna gjort en prognos för när sydkusten kan nå målet 100 % förnybar lokalt producerad energi, men avsaknaden av produktionssiffror för förnybar energi i en längre tidsserie omöjliggjorde arbetet inom projektets ram. Andra resultat är att en av de största energipotentialerna återfinns i havsbaserad vindkraft och att solelsproduktion för självförsörjning är intressant. En underutnyttjad potential är Jordberga biogas som skulle kunna stå för en substantiell andel förnybar biogas som en del av transportsektorns omställning till förnybar energi. Energieffektivisering har både stor potential och låg kostnad. Den samlade energipotentialen i de båda kommunerna är 3477 GWh. Nettoproduktion kan nås för 100 % förnybart vid 1012 GWh.

NÄSTA PROJEKT?

Öppet för nya idéer kring förnybar energiproduktion

 

Har du en idé om förnybar energi på sydkusten? Kan vi samarbeta för att driva på utvecklingen? Kontakta oss!